Metoder og mål

Forberedelse er nøglen

Fælles for vores målgrupp er et stort behov for god tid til forberedelse. Uanset om dette gælder fælles aktiviteter eller tid til tandlægebesøg er forberedelse serdeles væsentligt for beboerens stressniveau, og motivation. 


Vi arbejder med begrebet


"mening før motivation"


- at skabe mening, skaber   motivation. 


I forberedelsen er en stor del afarbejdet at skabe mening i aktiviteten. 


HV-guiden

I forberedelsen tages altid udgangspunkt i de 10 hv'er. Når alle hv spørgsmål er besvarede er sandsynligheden for succes i aktiviteten øget markant


Handleplaner

Der måles i praksis udfra handleplanen som til enhver tid søges udarbejdet sammen med den enkelte beboer. 

Handleplanerne tager afsæt i følgende 3 områder:

Kognitiv sagsformulering (KRAP)

Udviklingsalder (Kuno Beller)

Sensory profile (Winnie Dunn)


Samlet danner områderne et solidt grundlag for at forstå den enkelte beboers ressourcer.

Alle mål opstilles i en måltrappe således at beboeren selv kan følge egen progression.  


Metoder og tilgange

Vores faglige metoder er baseret på en ressourceorienteret tilgang. Der tages udgangspunkt i borgerens egne mestringsevner og udviklingen hos denne er altid baseret på zonen for nærmeste udviklingstrin.


Den pædagogiske tilgang er stærkt inspireret af tænkningen bag TEACCH der tager afsæt i at arbejde for og med autismen og ikke imod. Der arbejdes ligeledes dagligt med visuel støtte af enhver art som hjælper den enkelte beboer til at leve en overskuelig og dermed tryg hverdag.


Ud over den fast forankrede pædagogiske tilgang TEACCH, udarbejdes der ligeledes en sensorisk profil på den enkelte beboer. Profilen afdækker hvor det enkelte menneske er sensorisk udfordret. 

vi kan således bruge profilen som et værktøj til at støtte op omkring den enkelte beboers sensoriske udfordringer. 

Metodeplaner

I forbindelse med indskrivning til Huset Scheving udarbejdes altid metodeplaner. Metodeplanerne sikrer at medarbejderne arbejder på samme måde omkring beboeren. 


Dagsskema

Der opbygges dagsskema for den enkelte beboer. Dagsskemaerne sikrer at den enkelte beboer har det fornødne overblik ift. aktivitetens indhold. Dagsskemaet er desuden med til at frigive overskud til de aktiviteter der ikke er skemalagte.


Arbejdssystem

Arbejdssystemet indeholder punkt for punkt hvad opgaven går ud på. Med andre ord "hvordan skal jeg udføre opgaven"


visuel støtte

Der arbejdes med visuel støtte i form af billeder, pictogrammer eller tekst. Støtten tilpasses efter den enkelte beboers behov for detaljeringsgrad, men kan aldrig udelades.


Vi bruger talemåden 

"Ord for svinder - billeder binder"


Vi oplever at talemåden til fulde stemmer overens med det vi erfarer med målgruppen