Metoder og mål

Metoder

Vores faglige metoder er baseret på en ressourceorienteret tilgang. Der tages derfor altid udgangspunkt i borgerens egne mestringsevner og udviklingen hos denne er altid baseret på zonen for nærmeste udviklingstrin.


Den pædagogiske tilgang er stærkt præget af tankerne bag TEACCH der tager sit afsæt i at arbejde for og med autismen og ikke imod. Der arbejdes ligeledes dagligt med visuel støtte af enhver art som hjælper den enkelte beboer til at leve en overskuelig og dermed tryg hverdag.


Ud over den fast forankrede pædagogiske tilgang TEACCH benyttes ligeledes brudstykker fra:

- Krap

- Neuropædagogik

- Screening af udviklingsalder

- Sensory profile

Mål

Vi måler vores arbejde ved at tage udgangspunkt i Faglighed, trivsel og udvikling:

Er vores arbejde med borgeren af en tilstrækkelig faglig kvalitet og profilerer borgeren heraf ved at denne udvikler sig i en positiv retning - herunder at borgeren oplever en højere mestringsevne og livskvalitet og dermed trives - vurderes mål eller delmål at være opnået.

Praksis

I den daglige praksis arbejdes altid målrettet med at være konfliktnedtrappende med inspiration i psykolog Bo Eejlskov Elven's

adskillige oplæg og bøger omkring problemskabemnde adfærd.


Borgerens trivsel vurderes dagligt i form af journalføring. Herunder vurdering af de punkter, der arbejdes med i handleplanerne.

Handleplaner

Der måles i praksis udfra handleplanen som til enhver tid søges udarbejdet sammen med den enkelte beboer. 

Handleplanerne tager afsæt i følgende 3 områder:

Kognitiv sagsformulering (KRAP)

Udviklingsalder (Kuno Beller)

Sensory profile (Winnie Dunn)


Samlet danner områderne et solidt grundlag for at forstå den enkelte beboers ressourcer.

Alle mål opstilles i en måltrappe således at beboeren selv kan følge egen progression.  


Vi er medlem af:


Vores adresse

Skovbakken 29

8766 Nørre Snede

+45 93884075

kontakt@husetscheving.dk

CVR.:37934097

Vi samarbejder med:

Go between /v.

Autismekonsulent

Dorthe Hölck

Neuropsykolog Mette Ellermann

Neuro-Team Aarhus /v.

Psykolog Anne-Mette H. Knudsen